संदेश


सर्व-सर्वनाम शब्दरूपम् (स्‍त्रीलिंग)

एकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमासर्वासर्वेसर्वा:द्वितीया    सर्वाम्सर्वेसर्वा:तृतीयासर्वयासर्वाभ्‍याम्सर्वाभि:चतुर्थीसर्वस्‍यैसर्वाभ्‍याम्सर्वाभ्‍य:पंचमीसर्वस्‍या:      सर्वाभ्‍याम्      सर्वाभ्‍य:षष्‍ठीसर्वस्‍या:सर्वयो:सर्वासाम्     सप्‍तमीसर्वस्याम्सर्वयो:सर्वासु

इति

सर्व-सर्वनाम शब्दरूपम् (पुलिंगः)

एकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमासर्व:सर्वौसर्वेद्वितीया    सर्वम्सर्वौसर्वान्तृतीयासर्वेणसर्वाभ्‍याम्सर्वै:चतुर्थीसर्वस्‍मैसर्वाभ्‍याम्सर्वेभ्‍य:पंचमीसर्वस्‍मात्      सर्वाभ्‍याम्      सर्वेभ्‍य:षष्‍ठीसर्वस्‍यसर्वयो:सर्वेषाम्     सप्‍तमीसर्वस्मिन्सर्वयो:सर्वेषु नपुंसकलिंगस्‍य रूपाण्‍ाि अपि पुलिंगवदेव चलन्ति । केवलं तत्र प्रथमा द्वितीया च विभक्तौ भिन्‍नता भवति । तद् पश्‍याम: ।

सर्व सर्वनाम (नपुंसकलिंग)


एकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमासर्वम् सर्वेसर्वाणिद्वितीया    सर्वम्सर्वेसर्वाणितृतीयासर्वेणसर्वाभ्‍याम्सर्वै:चतुर्थीसर्वस्‍मैसर्वाभ्‍याम्सर्वेभ्‍य:पंचमीसर्वस्‍मात्      सर्वाभ्‍याम्      सर्वेभ्‍य:षष्‍ठीसर्वस्‍यसर्वयो:सर्वेषाम्     सप्‍तमीसर्वस्मिन्सर्वयो:सर्वेषु
इति

प्रच्छ् धातुरूपम् - परस्मैपदम् ।

प्रच्छ् धातुः (प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्)लट् लकारःपृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति ।
पृच्छसि पृच्छथः पृच्छथ ।
पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः ।लिट् लकारःपप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः ।
पप्रच्छिथ पप्रच्छथुः पप्रच्छ ।
पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम ।लुट् लकारःप्रष्टा प्रष्टारौ प्रष्टारः ।
प्रष्टासि प्रष्टास्थः प्रष्टास्थ ।
प्रष्टास्मि प्रष्टास्वः प्रष्टास्मः ।लृट् लकारःप्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति ।
प्रक्ष्यसि प्रक्ष्यथः प्रक्ष्यथ ।
प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यावः प्रक्ष्यामः ।लोट् लकारःपृच्छतु / पृच्छतात् । पृच्छताम् । पृच्छन्तु ।
पृच्छ / पृच्छतात्   । पृच्छतम्   । पृच्छत ।
पृच्छानि               । पृच्छाव     । पृच्छाम ।लङ् लकारःअपृच्छत् अपृच्छताम् अपृच्छन् ।
अपृच्छः अपृच्छतम् अपृच्छत ।
अपृच्छम् अपृच्छाव अपृच्छाम ।आशीर्लिङ् (लिङ् लकारः)पृच्छ्यात् पृच्छ्यास्ताम् पृच्छ्यासुः ।
पृच्छ्याः पृच्छ्यास्तम् पृच्छ्यास्त ।
पृच्छ्यासम् पृच्छ्यास्व पृच्छ्यास्म ।विधिलिङ् (लिङ् लकारः)पृच्छेत् पृच्छेताम् पृच्छेयुः ।
पृच्छेः पृच्छेतम् पृच्छेत ।
पृच्छेयम् पृच्छेव पृच्छेम ।लुङ् लकारःअप्राक्षीत् अप्राष्टाम् अप्राक्षुः ।
अप्…

भक्ष् धातुरूपम् - आत्मनेपदम्

लट् लकारः
भक्षयते भक्षयेते भक्षयन्ते
भक्षयसे भक्षयेथे भक्षयध्वे
भक्षये भक्षयावहे भक्षयामहेलिट् लकारः
भक्षयाञ्चक्रे भक्षयाञ्चक्राते भक्षयाञ्चक्रिरे
भक्षयाञ्चकृषे भक्षयाञ्चक्राथे भक्षयाञ्चकृढ्वे
भक्षयाञ्चक्रे भक्षयाञ्चकृवहे भक्षयाञ्चकृमहेलुट् लकारः
भक्षयिता भक्षयितारौ भक्षयितारः
भक्षयितासे भक्षयितासाथे भक्षयिताध्वे
भक्षयिताहे भक्षयितास्वहे भक्षयितास्महेलृट् लकारः
भक्षयिष्यते भक्षयिष्येते भक्षयिष्यन्ते
भक्षयिष्यसे भक्षयिष्येथे भक्षयिष्यध्वे
भक्षयिष्ये भक्षयिष्यावहे भक्षयिष्यामहेलोट् लकारः
भक्षयताम् भक्षयेताम् भक्षयन्ताम्
भक्षयस्व भक्षयेथाम् भक्षयध्वम्
भक्षयै भक्षयावहै भक्षयामहैलङ् लकारः
अभक्षयत अभक्षयेताम् अभक्षयन्त
अभक्षयथाः अभक्षयेथाम् अभक्षयध्वम्
अभक्षये अभक्षयावहि अभक्षयामहिआशीर्लिङ् लकारः
भक्षयिषीष्ट भक्षयिषीयास्ताम् भक्षयिषीरन्
भक्षयिषीष्ठाः भक्षयिषीयास्थाम् भक्षयिषीध्वम्/भक्षयिषीढ्वम्
भक्षयिषीय भक्षयिषीवहि भक्षयिषीमहिविधिलिङ् लकारः
भक्षयेत भक्षयेयाताम् भक्षयेरन्
भक्षयेथाः भक्षयेयाथाम् भक्षयेध्वम्
भक्षयेय भक्षयेवहि भक्षयेमहिलुङ् लकारः
अबभक्षत अबभक्षेताम् अबभक्षन्त
अब…

भक्ष् धातुरूपम् - परस्मैपदम् ।

लट् लकारः
भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति
भक्षयसि भक्षयथः भक्षयथ
भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामःलिट् लकारः
भक्षयाञ्चकार भक्षयाञ्चक्रतुः भक्षयाञ्चक्रुः
भक्षयाञ्चकर्थ भक्षयाञ्चक्रथुः भक्षयाञ्चक्र
भक्षयाञ्चकार/भक्षयाञ्चकर भक्षयाञ्चकृव भक्षयाञ्चकृमलुट् लकारः
भक्षयिता भक्षयितारौ भक्षयितारः
भक्षयितासि भक्षयितास्थः भक्षयितास्थ
भक्षयितास्मि भक्षयितास्वः भक्षयितास्मःलृट् लकारः
भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति
भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यथ
भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामःलोट् लकारः
भक्षयतात् / भक्षयतु भक्षयताम् भक्षयन्तु
भक्षयतात् / भक्षय भक्षयतम् भक्षयत
भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयामलङ् लकारः
अभक्षयत् अभक्षयताम् अभक्षयन्
अभक्षयः अभक्षयतम् अभक्षयत
अभक्षयम् अभक्षयाव अभक्षयामआशीर्लिङ् लकारः
भक्ष्यात् भक्ष्यास्ताम् भक्ष्यासुः
भक्ष्याः भक्ष्यास्तम् भक्ष्यास्त
भक्ष्यासम् भक्ष्यास्व भक्ष्यास्मविधिलिङ् लकारः
भक्षयेत् भक्षयेताम् भक्षयेयुः
भक्षयेः भक्षयेतम् भक्षयेत
भक्षयेयम् भक्षयेव भक्षयेमलुङ् लकारः
अबभक्षत् अबभक्षताम् अबभक्षन्
अबभक्षः अबभक्षतम् अबभक्षत
अबभक्षम् अबभक्षाव अबभक्षामलृङ् लकारः
अभक…