संदेश


भगवान् पाणिनि: - वैयाकरणपरिचय: ।।

वैयाकरणनाम -पाणिनि:।
अन्‍यनाम -दाक्षीसुत:, शलातुरीय:
सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्‍य पाणिने: । 
एकदेशविकारे हि नित्‍यत्‍वं नोपजायते ।।

वर्ण: -ब्राह्मण:

स्थितिकालम् -2800ई.पू. - 500ई.पू. अनुमानितम् ।

पिता -अज्ञात
माता -दाक्षी
गुरु: -वर्ष:

शिक्षा - तक्षशिलाविश्‍वविद्यालये
जन्‍मस्‍थानम् -शलातुरग्राम: (पश्चिमभारतम्)
'शलातुरो नाम ग्राम:, सो भिजनो स्‍यास्‍तीति शलातुरीय: तत्रभवान् पाणिनि: ।' (गणरत्‍नमहोदधि)

कृतय: -अष्‍टाध्‍यायी (व्‍याकरणग्रन्‍थ:), जाम्‍बवतीजय: (नाटकम्), पाणिनीयशिक्षा (शिक्षाग्रन्‍थ:), धातुपाठ:, गणपाठ:, उणादिसूत्रम्, लिंगानुशासनम्

किम्‍वदन्‍तय: -
सिंह: पाणिने: मृत्‍युकारण: अभूत् ।'सिंहो व्‍याकरणस्‍य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिने:' (पंचतन्‍त्रम्/मित्रसम्‍प्राप्ति:) ।आचार्य व्‍याडि: अस्‍य निकटसम्‍बन्‍धी आसीत् ।अस्‍य पाणिनि नाम पितृपरम्‍पराकारणात् आसीत् ।अस्‍य मृत्‍यु: त्रयोदशीतिथौ अभवत् ।
इति

महाकवि भट्टनारायण: ।।

कविनाम -भट्टनारायण:।
आश्रित: -बंगदेशस्‍य (बंगाल) सेनवंशस्‍य प्रवर्तक: गौडाधिपति 'आदिसूर:' ।
उप‍ाधि: -कवेर्मृगराजलक्ष्‍मण:
वर्ण: -ब्राह्मण:
गोत्रम् -शाण्डिल्‍य
स्थितिकालम् -750-850 अनुमित: ।
शास्‍त्रज्ञानम् -योग, सांख्‍य, वैष्‍णवदर्शन, छन्‍दशास्‍त्र, अलंकारशास्‍त्र, वैदिकयज्ञज्ञानम् ।
पिता -अज्ञात
माता -अज्ञात
गुरु -अज्ञात
जन्‍मस्‍थानम् -कान्‍यकुब्‍ज: (कन्‍नौज)

निवासस्‍थानम् -बंगदेश: (बंगाल)
काव्‍यकृतय: -वेणीसंहार-नाटकम्
किम्‍वदन्‍तय: -
1- महाकवि भट्टनारायण: कान्‍यकुब्‍ल प्रदेशस्‍य शाण्डिल्‍यगोत्रीय ब्राह्मण: आसीत् । बंगदेशस्‍य सेनवंशप्रवर्तक गोडाधिपति आदिसूर: वैदिकानुष्‍ठानं कारितुं कान्‍यकुब्‍जात् एनं पंचब्राह्मणै: सह आहूतवान् । एष: तेषु ब्राह्मणेषु प्रधानतम: आसीत् । दक्षिणास्‍वरूपेण आदिसूर: एतस्‍मै पंचग्रामान् अददात्, सभापण्डितरूपेण चाभूषयत् । कालान्‍तरे भट्टनारायण: अपि बंगालराज्‍ये एकस्‍य राजवंशस्‍य प्रवर्तक: अभूत् ।

2- बंगराजघटकानुसारं 'आदिसूर:' भगवन्‍तं प्रसादयितुमेकं यज्ञं कर्तुमिच्‍छति स्‍म् । तेन स: प्रख्‍यातकान्‍यकुब्‍जीयब्राह्मणं भट्टनारायणम् आमन्त्रितवान् ।

3- एकदा वंगराज…

कादम्‍बरी कथा ।।

ग्रन्‍थनाम -कादम्‍बरी
विधा -कथा (गद्यमहाकाव्‍यम्)
उपजीव्‍यम् -वृहत्‍कथा
रचनाकार: -महाकवि बाणभट्ट:
नायक: -महाराजशूद्रक: (चन्‍द्रापीड:)
प्रतिनायक: -
नायिका -कादम्‍बरी
प्रधानरस: -श्रृंगाररस:
प्रमुखगुण: -ओजगुण:
रीति: -पांचाली रीति:
वृत्ति: -


कथासारसंक्षेप: - 
विदिशानगरस्‍य राजा शूद्रक: स्‍वसभायाम् उपविष्‍ट: आसीत् । एका चाण्‍डालकन्‍या पंजरवर्तिशुकेन सहिता आगतवती । शुकस्‍य वाचालता राजानं निवेदितवती । शुक: दक्षिणपादमुत्‍थाप्‍य आर्याछन्‍दमपठत् । राजा शुकम् आत्‍मवृत्‍तान्‍तं श्रावितुं निवेदितवान् । शुक: सम्‍पूर्णां कथां श्रावितवान् । अनन्‍तरं तस्‍य, शूद्रकस्‍य चापि शापमुक्ति: अभवत् । शूद्रक: चन्‍द्रापीडस्‍वरूपं स्‍वीकृतवान्, शुक: वैश्‍यम्‍पायनस्‍वरूपमवाप्‍तवान् । तयो: कादम्‍बरी-महाश्‍वेते च सह मेलनमभवत् ।


इति

केषांचन् पात्राणां नामानि संस्‍कृतभाषायाम् ।

चित्र
पात्रम् (बर्तन) चमस: (चम्मच)घट:, कुम्भ : (घडा)चषक: (गिलास)हसन्ती (अंगीठी)दर्वी (कलछुल) काचघटी (कांच का जार)धिषणा (तसला)हस्ताधावनी, पतद्ग्रहा (चिलमची, वाश बेसिन)द्रोणी, उदंचनम् (बाल्टी)काचकंस:, काचचषक: (कांच का गिलास)कन्दु: (केतली)कटाह: (कडाहा)कंस:, करक: (लोटा)ऋजीषम् (तवा)कसोरिका (कटोरी)कटोरम् (कटोरा)सन्दंश: (चिमटा)शराव: (प्लेट)स्थांलिका, थालिका (थाली)स्वेथदिनी (कडाही)उद्ध्माीनम् (स्टोव)उखा (सास पैन)
इति

वेणीसंहार नाटकम् ।।

ग्रन्‍थनाम - वेणीसंहार
विधा - नाटकम्
उपजीव्‍यम् - महाभारतम्
रचनाकार: - भट्टनारायण:
नायक: - मध्‍यमपाण्‍डव: भीम:
प्रतिनायक: - ज्‍येष्‍ठकौरव: दुर्योधन:
नायिका - याज्ञसेनी द्रौपदी

प्रधानरस: - वीररस:
प्रमुखगुण: - ओजगुण:
रीति: - गौडी रीति:
वृत्ति: - आरभटी वृत्ति:

प्रथमांकसारसंक्षेप: - भगवत: कृष्‍णस्‍य कौरवसभायां सन्धिप्रस्‍तावप्रस्‍तोतुं प्रस्‍थानम् । भीमस्‍य पंचग्रामाणां सन्धिप्रस्‍तावविषये रोष: । भीमस्‍य शस्‍त्रागारं प्रति प्रस्‍थानम् । तत्र द्रौपद्या सह विविधवार्तालाप: । कंचुकीद्वारा दुर्योधनस्‍य संन्धिप्रस्‍ताव-अस्‍वीकरणम् कृष्‍णाय च बन्‍धनप्रयत्‍नम् इति सूचना-प्रदानम् । भीमस्‍य सहदेवेन सह युद्धभूमिप्रस्‍थानम् ।

द्वितीयांकसारसंक्षेप: -भीष्म-अभिमन्‍यु-आदि प्रमुख-वीराणां वीरगति: । दुर्योधनस्‍य पत्‍न्‍यु: भानुमत्‍या: सूर्यनारायणस्‍य व्रतम् । दुर्योधनेन व्रतभंगम् । अर्जुनस्‍य जयद्रथवधाय प्रतिज्ञा । जयद्रथपत्‍नीदु:शलाया: विलाप: । दुर्योधनस्‍य आश्‍वासनं युद्धभूमौ प्रस्‍थानं च ।

तृतीयांकसारसंक्षेप: - द्रोणाचार्यस्‍य वीरगति: । अश्‍वत्‍थामाविलाप: । कृपाचार्येण समाश्‍वसनम् । कर्णस्‍य द्रोणाचार्यं प्रति अप…