संदेश


धातूनां नामानि ।

अभ्रकम्- अभ्रकआयसम्- लोहाइन्द्रनीलः- नीलमकार्तस्वरम्, हाटक- सोनाकांस्यम्- कांसाकांस्यकूटः- कसकूटगन्धकः- गन्धकचन्द्रलौहम्- जर्मन सिल्वरताम्रकम्- ताँबातुत्थाञ्जनम्- तूतियानिष्कलंकायसम्- स्टेनलेस स्टीलपारदः- पारापीतकम्- हरताल
पीतलम्- पीतलपुष्परागः- पुखराजप्रवालम्- मूँगामरतकम्- पन्नामाणिक्यम्- चुन्नीमौक्तिकम्- मोतीयशदम्- जस्तारजतम्- चाँदीवैदूर्यम्- लहसुनियासीसम्- सीसास्फटिका- फिटकरीहीरकः- हीरा

शस्‍त्राणां नामानि ।

शस्‍त्रम् - हथियार
आयुधम् - अस्त्र-शस्‍त्र, आयुध
आयुधागारम् - शास्त्रागार
आहवः- युद्ध
कबन्धः- धड़
करबालिका - गुप्ती
कुन्‍त: - भाला
कारागार:- जेल
धन्विन् – धनुर्धर
प्रहरणम् - शस्त्र
प्रासः - भाला
वर्मन् - कवच
विशिखः - बाण
वैजयन्ती  - पताका
शरव्यम् - लक्ष्य
शल्यम् - बर्छी
सादिन् - घुड़सवार
हस्तिपकः – हाथीवान
कार्मुकम्- धनुष
नाराच: - बाण
कौक्षेयकः - कृपाण
वज्र: - वज्र (गदा)
गदा - गदा
छुरिका - चाकू
जिष्णुः - विजयी
तूणीरः - तूणीर
तोमरः - गँड़ासा
तूणी - तरकस
आग्‍नेयास्‍त्रम् - अग्निबाण
ब्रह्मास्‍त्रम् - अणुबम
पाशुपतास्‍त्रम् - त्रिशूल (मिसाइल)
नारायणास्‍त्रम् - परमाणु बम, महाविनाशक

इति

भवनकोशः

सदनम् - घरभवनम् - घरकक्षा – कमराजवनिका - पर्दाकीलः – चटकनीअर्गलम् – अर्गलाअश्मचूर्णम् – सीमेन्टकपाटम् – किवाड़अङ्गणम् - आंगनकाचः – काँचकुट्टिमम् – फर्शखर्परः – खपड़ाखर्परावृत्तम् – खपरैल कागवाक्षः – खिड़कीछदिः – छतभित्तिः - दीवारतृणम् – फूसत्रपुः – टीनत्रपुफलम्- टीन की चद्दरदारूः – लकड़ीनागदन्तः – खूँटीपटलगवाक्षः – रोशनदानप्रकोष्ठः – कक्ष, पोर्चप्रणालिका – नालीप्रलेपः – प्लास्टरप्रकोष्ठः - कमरामहाकक्षः – हाललघुकक्षः – कोठरीलौहफलकम् – लोहे की चद्दरवरण्डः – बरामदास्तम्भः - खम्भा

अन्ननामानि

अन्नम्- अन्नआढ़की- अरहरकलायः- मटरकोद्रवः- कोदोगोधूमः-गेहूँचणकः- चनाचणकचूर्णम्- बेसनचूर्णम्- आँटातिलः - तिलद्विदलम् - दालधान्यम् - धान्य (अन्नसम्पदा)तण्डुलः- चावलब्रीहिः – धानअणुः- बासमती चावलयवनालः – ज्वारप्रियंगुः – बाजरामसूरः – मसूरमाषः – उड़दमिश्रचूर्णम् – मिस्सा आटामुद्गः – मूँगयवः – जौरसवती- रसोईवनमुद्गः- लोबियाशस्यम्- अन्न (खेत में विद्यमान)श्यामाकः – सावांसर्षपः – सरसों

हन् धातुः ( हन् हिंसागत्योः - अदादिगणः परस्मैपदी)

लट् लकारः
हन्ति  हतः   घ्नन्ति
हंसि   हथः   हथ
हन्मि  हन्वः  हन्मः
लिट्लकारः
जघान            जघ्नतुः  जघ्नुः
जघनिथ         जघ्नथुः  जघ्न
जघन/जघान  जघ्निव   जघ्निम
लुट्लकारः
हन्ता       हन्तारौ    हन्तारः
हन्तासि   हन्तास्थः  हन्तास्थ
हन्तास्मि  हन्तास्वः  हन्तास्मः
लृट्लकारः
हनिष्यति    हनिष्यतः   हनिष्यन्ति
हनिष्यसि   हनिष्यथः   हनिष्यथ
हनिष्यामि   हनिष्यावः  हनिष्यामः
लोट्लकारः
हतात्/हन्तु  हताम्   घ्नन्तु
हतात्/जहि  हतम्   हत
घ्नानि         घ्नाव    घ्नाम
लङ्लकारः
अहन्      अहताम्   अघ्नन्
अहन्      अहतम्    अहत
अहनम्    अहन्व     अहन्म
आशीर्लिङ्
वध्यात्      वध्यास्ताम्    वध्यासुः
वध्याः       वध्यास्तम्     वध्यास्त
वध्यासम्   वध्यास्व       वध्यास्म
विधिलिङ्
हन्यात्   हन्याताम्   हन्युः
हन्याः    हन्यातम्    हन्यात
हन्याम्   हन्याव      हन्याम
लुङ्लकारः
अवधीत्    अवधिष्टाम्   अवधिषुः
अवधीः     अवधिष्टम्    अवधिष्ट
अवधिषम्  अवधिष्व    अवधिष्म
लृङ्लकारः
अहनिष्यत्   अहनिष्यताम्  अहनिष्यन्
अहनिष्यः    अहनिष्यतम्   अहनिष्यत
अहनिष्यम्   अहनिष्याव    अहनिष्याम