संदेश

August, 2012 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

अतितीव्रगत्‍या आत्‍मन: ग्रथनानाम् (Files) अनुकृतिं (Copy) कुर्वन्‍तु

चित्र
प्रायश: वयम् आत्‍मन: ग्रथनानि एकसंवलकत: (folder) अन्‍यसंवलके अनुकुर्म: (copy) ।  िबहुधा आत्‍मन: स्‍मृतिपत्रके (memory card) अपि संगणकत: ग्रथनानि पूरयाम: ।  किन्‍तु अस्मिन् कार्ये समय: अधिकं लगति ।  यतोहि अस्‍माकं संगणस्‍य अनुकृतिगति: प्रायेण तस्‍य प्रक्रमकस्‍य (processor) उपरि निर्धारितं भवति अत: यथा अस्‍माकं प्रक्रमकं भवति तथैव तद्गत्‍या एव अस्‍माकं संगणकस्‍य ग्रथनानाम् अनुकृतिगति: अपि भवति ।  चेत् यदि अस्‍माभि: कदाचित् 1जी.बी. उत इतोपि अधिकानि वस्‍तूनि हस्‍ता‍न्‍‍त‍रणीयानि (file transfer) सन्ति चेत् अस्‍यां प्रक्रियायां अर्धघंटात: अपि अधिकं समय: लगति ।  अनेन वयं श्रान्‍त: भवाम: ।         सम्‍प्रति अस्‍य समाधानमपि प्राप्‍यते ।  जालजगति प्रायश: बहूनि मृदुवसनानि (software) सन्ति अनुकृतिप्रक्रियां वर्द्धितुं, तेषु अद्य भवतां पुरत: मयापि एकं मृदुवसनं प्रस्‍तूयते ।  अस्‍य मृदुवसनस्‍य नाम अस्ति टेराकापी इति ।  यथा अस्‍य नाम अस्ति तथैव अस्‍य गुणमपि अस्ति ।  केवलं एतस्‍य स्‍थापनां कृत्‍वा साक्षात् अस्‍य प्रभावं द्रष्‍टुं शक्‍यमस्ति ।  अस्‍तु तर्हि अध: प्रदत्‍तश्रृंखलात: नोदनं कृत्‍वा …

ईशावास्‍योपनिषद्

शान्तिपाठः ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम् ।।1
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतँ समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।2
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।।3
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् । तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्‍वा दधाति ।।4
तदेजति तन्नेजति तद् दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।।5
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्‍यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।।6
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवभूद् विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्‍यतः ।।7
स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण- मस्नाविरँ शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो- ऽर्थान् व्यदधाच्छाश्‍वतीभ्यः समाभ्यः ।।8
अन्धं तमः प्रविषन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाँ रताः ।।9
अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्…

श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामस्तोत्रम्

ध्यानम्
स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष – मशेषकल्याणगुणैकराशिम् ।
व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् ॥
अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम् ।
सखीसहस्त्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् ॥
सनत्कुमार उवाच
ततस्त्त्वं नारद पुनः पृष्टवान् वै सदाशिवम् ।
नाम्नां सहस्त्रं तच्चापि प्रोक्तवांस्तच्छृणुष्व मे ।
ध्यात्वा वृन्दावने रम्ये यमुनातीरसंगतम् ॥
कल्पवृक्षं समाश्रित्य तिष्ठन्तं राधिकायुतम् ।
पठेन्नामसहस्त्रं तु युगलाख्यं महामुने ॥
स्तोत्रम्
देवकीनन्दनः शौरिर्वासुदेवो बलानुजः ।
गदाग्रजः कंसमोहः कंससेवकमोहनः ॥१॥
भिन्नार्गलो भिन्नलोहः पितृबाह्यः पितृस्तुतः ।
मातृस्तुतः शिवध्येयो यमुनाजलभेदनः ॥२॥
व्रजवासी व्रजानन्दी नन्दबालो दयानिधिः ।
लीलाबालः पद्मनेत्रो गोकुलोत्सव ईश्वरः ॥३॥
गोपिकानन्दनः कृष्णो गोपानन्दः सतां गतिः ।
बकप्राणहरो विष्णुर्बकमुक्तिप्रदो हरिः ॥४॥
बलदोलाशयशयः श्यामलः सर्वसुन्दरः ।
पद्मनाभो हृषीकेश क्रीडामनुजबालकः ॥५॥
लीलाविध्वस्तशकटो वेदमन्त्राभिषेचितः ।
यशोदानन्दनः कान्तो मुनिकोटिनिषेवितः ॥६॥
नित्यं मधुवनावासी वैकुण्ठः सम्भवः क्रतुः ।
रमापतिर्यदुपतिर्मुरारिर्म…

स्वतन्‍त्रतादिवसस्‍य शुभकामनया सह एव संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: तृतीयसंस्‍करणम्

चित्र
संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: तृतीयं संस्‍करणं भवतां सम्‍मुखे प्रकाश्‍यते सम्‍प्रति । एतत् संस्करणं स्‍वतन्‍त्रतादिवसविशेषसंस्‍करणमस्ति । एतत् संस्‍करणं तलपूरितुम् अध: दत्‍तश्रृखलासु नोदनीय: । अनेन संस्‍करणेन सह एव भगवत: राधाकृष्‍णयो: सहस्रनामावली अपि सम्मिलिता अस्ति अत: पत्रिकाया: स्‍वरूपं किंचित् वृहदीकृतम‍प्‍यस्ति । अस्‍तु तर्हि तलपूरयन्‍तु, पठन्‍तु, मोदयन्‍तु । स्‍वतन्‍त्रतादिवसस्‍य हार्दिकी शुभकामना:संस्‍कृतजगत् ईपत्रिका प्रथमा श्रृंखला
संस्‍कृतजगत् ईपत्रिका द्वितीया श्रृंखला


वेदाङ्गानि

छन्‍द: पादौ तु वेदस्‍य हस्‍तौ कल्‍पोथ पठ्यते
ज्‍योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्‍तं श्रोत्रमुच्‍यते ।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्‍य मुखं व्‍याकरणं स्‍मृतम्


1. शिक्षा - वेदस्‍य वर्णोच्‍चारणप्रकिया ।
2. व्याकरणम् - शब्‍दनिर्माणप्रक्रिया ।
3. ज्योतिषम् - कालनिर्धारणम् ।
4. निरुक्तम् - शब्‍दव्‍युत्‍पत्ति: ।
5. कल्पः - यज्ञवेदीनिर्माणप्रक्रिया ।
6. छन्दः - छन्‍दज्ञानम् ।


इति .....

नाटकस्य संधयः

1.मुखसंन्धिः
2.प्रतिमुखसन्धिः
3.प्रत्याषा (प्रयत्नः/गर्भ)
4.फलागमः (विमर्ष)
5.निर्वहणम्

इति ...

रूपकस्य प्रकारा ।

नाप्रप्रडिस अवीई भाव्या 

1. नाटकम् 
2. प्रकरणम् 
3. प्रहसनम् 
4. डिमः 
5. समवकारः 
6. अङ्कः 
7. वीथी 
8. ईहामृगः 
9. भाणम् 
10. व्यायोगः 


इति ....

काव्यस्य प्रयोजनानि ।

काव्यं यशसेSर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।
सद्यः परिनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।।

1.यशप्राप्त्यर्थं काव्यम् - कालिदासादिप्रभृति यशप्राप्‍तुम् ।
2.अर्थप्राप्यत्यर्थम् - मयूरादिवत् धनप्राप्‍तुम् ।
3.व्यवहारज्ञानाय काव्यम्- बाणादिवत् व्‍यवहारज्ञानं प्राप्‍तुम् ।
4.कल्याणाय काव्यम् - अकल्‍याणनिवारणाय ।
5.     सद्य: परिनिर्वृत्‍तये - सत्‍वरमानन्‍दं प्राप्‍तुम् ।
6.कान्तायाः उपदेशसदृषं सद्यः निवृत्यर्थं काव्यम् - स्‍त्री यथा पतिम् उपदिशति तथैव उपदेशं प्राप्‍तुम् ।

इति एतेषां प्राप्‍त्‍यर्थं काव्‍यं क्रियते ।

व्याकरणस्य प्रयोजनानि ।

1.रक्षा - वेदानां रक्षणार्थं व्याकरणम्
2.ऊहा - तर्कद्वारा शब्‍दानां सम्‍यक् सिद्धि: ।
3.आगम - वेदे यः शब्दः यथा अस्ति सः तथैव भवेत् तस्य प्रयोजनं यथावत् भवेत् तदर्थ व्याकरणम्।
4.लघु - लघ्वर्थं व्याकरणम्।
5.असंन्देहः - असंदेहानां निवृत्यर्थं व्याकरणम्।आर्कुटपृष्‍ठेन सह गूगलप्लसपृष्‍ठं योजयन्‍तु ।

चित्र
मित्राणि यदा आरभ्‍य गूगल अन्‍वेषणतन्‍त्रेण गूगलप्‍लस इति सामाजिकपृष्‍ठं निस्‍सारितं तदा आरभ्‍य गूगलपृष्‍ठस्‍य आर्कुटसामाजिकपृष्‍ठम् उपेक्षितमिव प्रतीयते ।  प्रायेण जना: फेसबुक उत गूगलप्‍लस पृष्‍ठमेव संचालयन्ति ।  मासेषु अपि कदाचिदेव आर्कुटपृष्‍ठे गच्‍छन्ति जना: ।  अनेन तेषाम् आर्कुटपृष्‍ठस्‍य अद्यतननमपि नैव भवति मासेभ्‍य: ।

      सम्‍प्रति गूगलप्‍लसद्वारा अस्‍या: समस्‍याया: नूतनं समाधानम् उपस्थितमस्ति ।  सम्‍प्रति केषुचित् नोदनेषु एव भवत: आर्कुटपृष्‍ठं गूगलप्‍लसपृष्‍ठात् योजितं भवति ।  अनेन यदा भवान् किमपि गूगलप्‍लस पृष्‍ठे प्रकाशयति तत् सत्‍वरमेव आर्कुट पृष्‍ठेपि प्रकाशितं भवति स्‍वयमेव ।         भवान् सर्वप्रथमं भवत: आर्कुटपृष्‍ठम् उद्घाटयेत् ।  सम्‍प्रति यथा प्रथमे चित्रे दर्शितमस्ति तथैव भवत: भित्‍तौ गूगलप्‍लस इत्‍यस्‍य एक: संदेश: दृष्‍यते ।
         सम्‍प्रति Link Your Orkut Profile to Google+ इति श्रृंखलायां नोदयतु ।  नोदनानन्‍तरं यथा द्वितीये चित्रे दृष्‍यते तथैव भवत: पृष्‍ठेपि आगमिष्‍यति ।  तत्र अध: दत्‍तस्‍थाने पुन: नोदनीयम् ।          अनन्‍तरं तृतीये पृष्‍ठे दत्‍तश्रृंखलया…