वप् (बोना‚ कपड़ा बुनना) – आत्मनेपदी – उभयपदी

लट् लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: वपतेवपेतेवपन्ते
मध्‍यमपुरुष: वपसेवपेथेवपध्वे
उत्‍तमपुरुष: वपेवपावहेवपामहे

लृट् लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: वप्स्यतेवप्स्येतेवप्स्यन्ते
मध्‍यमपुरुष: वप्स्यसेवप्स्येथेवप्स्यध्वे
उत्‍तमपुरुष: वप्स्येवप्स्यावहेवप्स्यामहे

लड्. लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: अवपत अवपेताम् अवपन्त
मध्‍यमपुरुष: अवपथाः अवपेथाम् अवपध्वम्
उत्‍तमपुरुष: अवपे अवपावहि अवपामहि

लोट् लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: वपताम् वपेताम् वपन्ताम्
मध्‍यमपुरुष: वपस्व वपेथाम् वपध्वम्
उत्‍तमपुरुष: वपै वपावहै वपामहै

विधिलिड्. लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: वपेत वपेयाताम् वपेरन्
मध्‍यमपुरुष: वपेथाः वपेयाथाम् वपेध्वम्
उत्‍तमपुरुष: वपेय वपेवहि वपेमहि

आशीर्लिड्. लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: वप्सीष्ठ वप्सीयास्ताम् वप्सीरन्
मध्‍यमपुरुष: वप्सीष्ठाः वप्सीयास्थाम् वप्सीध्वम्
उत्‍तमपुरुष: वप्सीय वप्सीवहि वप्सीमहि

लिट् लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: ऊपे ऊपाते ऊपिरे
मध्‍यमपुरुष: ऊपिषे ऊपाथे ऊपिध्वे
उत्‍तमपुरुष: ऊपे ऊपिवहे ऊपिमहे

लुट् लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: वप्ता वप्तारौ वप्तारः
मध्‍यमपुरुष: वप्तासे वप्तासाथे वप्ताध्वे
उत्‍तमपुरुष: वप्ताहे वप्तास्वहे वप्तास्महे

लुड्. लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: अवस अवप्साताम् अवप्सत
मध्‍यमपुरुष: अवप्थाः अवप्साथाम् अवब्ध्वम्
उत्‍तमपुरुष: अवप्सि अवप्स्वहि अवप्स्महि

लृड्. लकार:

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुष: अवप्स्यत अवप्स्येताम् अवप्स्यन्त
मध्‍यमपुरुष: अवप्स्यथाः अवप्स्येथाम् अवप्स्यध्वम्
उत्‍तमपुरुष: अवप्स्ये अवप्स्यावहि अवप्स्यामहि

इति

टिप्पणियाँ

  1. Please help me to find dhaturoop of रुच् and भज्
    लोट् and विधिलिग लकार

    उत्तर देंहटाएं

एक टिप्पणी भेजें

अपने सुझाव, समाधान, प्रश्‍न अथवा टिप्‍पणी pramukh@sanskritjagat.com ईसंकेत पर भेजें ।

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

अव्यय पदानि ।।