महाकविभासस्‍य रूपकाणि ।

महाकविभासस्‍य रूपकाणि 13 सन्ति अधोक्‍तानि ।

                नाटकम्                           मूलम्
१– प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्             बृहत्कथा
२– स्वप्नवासवदत्तम्                   बृहत्कथा
३– अविमारकम्                            बृहत्कथा
४– प्रतिमानाटकम्                         रामायणम्
५– अभिषेकनाटकम्                      रामायणम्
६– बालचरितम्                             भागवतम्

७– दूतवाक्यम्                               महाभारतम्
८– पंचरात्रम्                                  महाभारतम्
९– मध्यमव्यायोगः                       महाभारतम्
१०– दूतघटोत्कचः                          महाभारतम्
११– कर्णभारम्                               महाभारतम्
१२– उरुभंगम्                                 महाभारतम्
१३– चारुदत्तम्                               कल्पितम्

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

संस्‍कृतव्‍याकरणम् (समासप्रकरणम्)

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .