प्रस्थानत्रयी ।

प्रस्थानत्रयीग्रन्थेषु निम्नलिखितत्रयः ग्रन्थाः परिगण्यन्ते ।

१– उपनिषद्
मूलम् – वेदाः

२– श्रीमद्भगवद्गीता
मूलम् – महाभारतम्
कर्ता – वेदव्यासः

३– ब्रह्मसूत्रम्
कर्ता – वेदव्यासः

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

अव्यय पदानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .