पंचोपचारः (पंच उपचारः) ।।

पूजायां पंचोपचारः सुपरिचितशब्दः । पंचोपचार इत्यस्मिन् निम्नवस्तूनि परिगण्यन्ते ।

१– गन्धः
२– पुष्पम्
३– धूपः
४– दीपः
५– नैवेद्यः च

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

पुष्पाणां नामानि II