षोडश संस्काराः ।।

१– गर्भाधानम्
२– पुंसवनम्
३– सीमन्तः
४– जातकर्म
५– नामकरणम्
६– कर्णवेधः
७– निष्क्रमणम्
८– अन्नप्राशनम्
९– चूड़ाकर्म
१०– विद्यारम्भः
११– उपनयनम्
१२– वेदारम्भः
१३– केशान्तः
१४– समावर्तनम्
१५– विवाहः
१६– अन्त्येष्टिः

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

संस्‍कृतव्‍याकरणम् (समासप्रकरणम्)

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .