शब्दानुशासनम्

वि + आड्。+ कृ + ल्युट् = व्याकरणम्

व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्

व्याकरणं नाम शब्दानुशासनम्
व्याकरणं वेदपुरुषस्य मुखम्
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदाSध्येयो ज्ञेयश्च । महाभाष्य


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

फलानि ।।