व्याकरणमाहात्म्यम् ।।

यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग् 
ब्रह्मायाः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम् ।
यस्मादतः प्रथमेतदधीत्य विद्वान् 
शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेSधिकारी ।। 
भास्कराचार्यः 

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

फलानि ।।