सप्त कुलपर्वताः ।।

 महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः ।।
  1. महेन्द्र
  2. मलय
  3. सह्य
  4. शुक्तिमानृक्ष
  5. विन्ध्य
  6. पारियात्र

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

फलानि ।।