भाष्यम् ।।

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः ।
स्वपदानि च वर्ण्‍यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।। 

भाष्यम् शास्त्रीय व्याख्यानग्रन्थाः ।।

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

पुष्पाणां नामानि II