बाह्ययत्‍नबोधचक्रम् ।विवार, श्‍वास, अघोष
संवार, नाद, घोष
अल्‍प्राण
महाप्राण
उदात्‍त, अनुदात्‍त, स्‍वरित
ख्, फ्, छ्, ठ्, थ्, च्, ट्, त्, क्, प्, श्, ष्, स् ह्, य्, व्, र्, ल्, ञ्, म्, ड्., ण्, न्, झ्, भ्, घ्, ढ्, ध्, ज्, ब्, ग्, ड्, द् क्, ग्, ड्.,
च्, ज्, ञ्,
ट्, ड्, ण्,
त्, द्, न्,
प्, ब्, म्,
य्, र्, ल्, व्
ख्, घ्,
छ्, झ्,
ठ्, ढ्,
थ्, ध्,
फ्, भ्,
श्, ष्, स्, ह्
अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

संस्‍कृतव्‍याकरणम् (समासप्रकरणम्)

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .