उच्चारणस्थानानि ।।

वर्णोच्चारणसमये अन्तस्तात् आगच्छन् वायुः (श्वासः) मुखस्य अवयवेषु स्पर्शं करोति । तेन् विकाराः (नादः) जायन्ते । यैः अवयवैः विकारस्य उत्पत्तिः भवति ते एव नादानां उच्चारणस्थानानि कथ्यन्ते । एतानि उच्चारणस्थानानि निम्नोक्तानि सन्ति ।

 1. कण्ठः 
 2. तालुः 
 3. मूर्धा 
 4. दन्तः 
 5. ओष्ठः 
 6. नासिका 
 7. कण्ठतालुः 
 8. कण्ठोष्ठम् 
 9. दन्तोष्ठम् 
 10. जिह्वामूलम् 
 11. नासिका 


इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

संस्‍कृतव्‍याकरणम् (समासप्रकरणम्)

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .