संस्‍कृतगणना (संख्‍याज्ञानम्) ५१ - ६० पर्यन्‍तम् ।।


अंकहिन्‍दीसंस्‍कृतअंग्रेजी
५१इक्‍यावनएकपंचाशत् fifty One
५२बावनद्विपंचाशत्fifty Two
५३तिरपन त्रिपंचाशत्fifty Three
५४चौवनचतुश्‍पंचाशत्fifty Four
५५पचपनपंचपंचाशत्fifty Five
५६छप्‍पनषड् पंचाशत्fifty Six
५७सत्‍तावनसप्‍तपंचाशत्fifty Seven
५८अट्ठावनअष्‍टपंचाशत्fifty Eight
५९उनसठनवपंचाशत्, एकोनषष्टि:, उनषष्टि: fifty Nine
६०साषष्टि: Sixty


इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

अव्यय पदानि ।।