संदेश

July, 2014 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

भारतसर्वकारेण सह विचारविनिमयं कुर्वन्‍तु ।।

चित्र
Eng Modi Government Launched a new web portal for all indians who want to participate in the government by there thoughts. By this you can suggest on various topics to the Government. Below the Link is Given of My Gov...

GoTo >MyGov


मोदीसर्वकारेण भारतीयानां कृते नूतनपोर्टल-प्रारम्‍भं कृतम् । अनेन पृष्‍ठेन भवन्त: विभिन्‍न विषयेषु आत्‍मानां सुझाव:, समाधानं, समस्‍या: च भारतीयसर्वकारं प्रति दातुं शक्‍नुवन्ति ।  अस्‍य पृष्‍ठस्‍य श्रृंखला अत्र दीयते ।

गच्‍छ > ममसर्वकार:


इति

पात्राणां नामानि ।।

चित्र
अंगीठी - हसन्‍ती
कटोरा - कटोरम्
कटोरी - कसोरिका, कटोरी, कटोरा
कडाही - स्‍वेदिनी, कटाह:
कांच का गिलास - काचचषक:
कण्‍डाल - वारिधि:
करछुल - दर्वी
गिलास - चषक:
घडा - घट:, कुम्‍भ:
चम्‍मच - चमस:
चिममची - हस्‍तधावनी, पतद्ग्रहा
चीमटा - सन्‍दंश:
जार (कांच का) - काचघटी
टब (पानी का ) - द्रोणि:, द्रोणी
तवा - ऋजीषम्
तसला - धिषणा
थाली - स्‍थालिका, थालिका
पतीली - स्‍थाली
प्‍याला -  चषक:
प्‍लेट - शराव:
बाल्‍टी - उदंचनम्
लोटा - करक:, कंस:
सास पैन - उखा
स्‍टोव - उद्ध्‍मानम्


इति

सम्‍बन्‍धसूचकशब्‍दा: ।।

चित्र
औरत - स्‍त्री, योषित्, नारी गाभिन - गर्भिणी चचेरा भाई - पितृव्‍यपुत्र: चाचा - पितृव्‍य: चाची - पितृव्‍यपत्‍नी छोटा भाई - अनुज:, कनिष्‍ठसहोदर: जमाई (दामाद) - जामातृ जीजा (बहनोई) - आवुत्‍त:, भगिनीपति: दादा - पितामह: दादी - पितामही दुश्‍मन - अरि:, रिपु:, शत्रु: दूती - संचारिका, दूती देवर - देवर: देवरानी - यातृ (याता) ननद - ननान्‍दृ (ननान्‍दा) नाती - नप्‍तृ (नप्‍ता) नाना - मातामह: नानी - मातामही नौकर - भृत्‍य:, प्रैष्‍य:, अनुचर:नौकरानी - परिचारिका पति - पति: पतिव्रता - साध्‍वी पतोतरा (तरी) - प्रपौत्र:, प्रपौत्री परदादा - प्रपितामह: परदादी - प्रपितामही परनाना - प्रमातामह: परनानी - प्रमातामही पिता - जनक: , पितृ (पिता) पुत्र - पुत्र:, आत्‍मज: पुत्री - पुत्री, आत्‍मजा पोता - पौत्र: पोती - पौत्री फूआ - पितृष्‍वसृ (पितृष्‍वसा) फूफा - पितृष्‍वसृपति: फुफेरा भाई - पैतृष्‍वस्रीय: बडा भाई - अग्रज: बहिन - भगिनी, स्‍वसृ (स्‍वसा) भतीजा - भ्रात्रीय:, भ्रातृपुत्र: भतीजी - भ्रातृसुता भानजा - स्‍वस्रीय:, भागिनेय: भाभी (भौजाई) - भ्रातृजाया, प्रजावती माता - मातृ (माता), जननीमामा, मामी - मातुल:, मातुली मालिक …