संदेश

August, 2014 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

.भारत डोमेन सेवाया: शुभारम्भ: ।।

चित्र
Eng Indian Government Launched .bharat (.भारत) Domain in Hindi. It is very first time that any domain name would be in Hindi Language. Now any buddy can purchase .भारत as well as .com, .in, .org etc. This step was taken for those who don't even understand English and so they are away from internet. Modi Government gave him the gift of .भारत domain. .भारत domain would be launched in several more Indian languages also. So Just Wait and get your desired domain name in your regional language.
      हिन्दीभाषाया: महत्वं इतोपि वर्धमानमस्ति । भारतसर्वकारेण .भारत इति डोमेन सेवाया: शुभारम्‍भ: कृत: । गतदिवसेषु चर्चा आसीत् .भारत इति डोमेन नाम्न : । प्रधानमन्त्रिण: श्री नरेन्द्रेमोदिवर्येण अस्यम संकेतमपि पूर्वमेव दत्तमासीत् । बुधवासरे 27/04/14 दिनांके अस्‍या: सेवाया: उद्घाटनं कृतम् । प्रथमे अस्या: सेवाया: लाभ: सर्वकार्यीयानां जालपृष्ठानां कृते भविष्यति । अस्मिन् क्रमे सर्वे सर्वकार्यीयपृष्ठा : .भारत इति डोमेन उपरि संचाल्यमाना: भविष्यन्ति । अग्रिमे चरणे सामान्यजनानां कृते अपि अस्या: सेवा…

पुष्पाणां नामानि II

चित्र
Eng flowers, , lotus, rose, garland, lily etc
क्रमसं.पुष्पनामसंस्कृतम् १कनेर कर्णिकार: २कमल (नीला) इन्‍दीवरम् ३कमल (श्‍वेत)  कैरवम् ४कमल (लाल)कोकनदम्, पद्मम् ५कुमुदनी कुमुदम्६कुन्‍दकुन्‍दम्७केवडाकेतकी८गुलाबपाटलम्९गेंदास्‍थलपद्मम्१०चम्‍पाचम्‍पक:११चमेली
१२जवापुष्‍पजपापुष्‍पम्१३जूहीयूथिका१४दुपहरियाबन्‍धूक:१५नेवारीनवमालिका१६बेलामल्लिका१७मौलसरीबकुल:१८रातरानीरजनीगन्‍धा१९हरसिंगारशेफालिका२०मालतीमालतीपुष्‍पम्
इति

संस्‍कृतगणना (संख्‍याज्ञानम्)

चित्र
Eng 1-Ten, 2-Hundred, 3-Thousand, 4-Ten Thousand, 5-Lakh, 6-Million, 7-Ten Million, 8-Hundred Million, 9-Thousand Million, 10-Ten Thousand Million, 11- Hundred Thousand Million, 12-Billion, 13-Ten Billion, 14-Hundred Billion, 15-Thousand Billion, 16-Ten Thousand Billion, 17-Hundred Thousand Billion, 18-Trillion (One Million Billion), 19-Ten Trillion, 20-Hundred Trillion

१-१०१ = १० = दश
२- १०२ = १०० = शतम्
३- १०३ = १००० = सहस्रम्
४- १०४ = १०००० = दशसहस्रम् (अयुतम्)
५- १०५ = १००००० = लक्षम्  (नियुतम्)
६- १०६ = १०००००० = प्रयुतम्
७- १०७ = १००००००० = कोटि:
८- १०८ = १०००००००० = अर्बुद:
९- १०९ = १००००००००० = महार्बुद:
१०- १०१० = १०००००००००० = खर्व:
११- १०११ = १००००००००००० = निखर्व:
१२- १०१२ = १०००००००००००० = महापद्मम्
१३- १०१३ = १००००००००००००० = शंकु: (महाखर्व:)
१४- १०१४ = १०००००००००००००० = शंख: (समुद्र:)
१५- १०१५ = १००००००००००००००० = महाशंख:
१६- १०१६ = १०००००००००००००००० = हाहा (मध्‍यम्)
१७- १०१७ = १००००००००००००००००० = महा हाहा (परार्धम्)
१८- १०१८ = १०००००००००००००००००० = धुनम्
१९- १०१९ = १००००००००००००००००…