पुष्पाणां नामानि II

Eng

क्रमसं.पुष्पनाम संस्कृतम्
कनेर कर्णिकार:
कमल (नीला) इन्‍दीवरम्
कमल (श्‍वेत)  कैरवम्
कमल (लाल)कोकनदम्, पद्मम्
कुमुदनी कुमुदम्
कुन्‍दकुन्‍दम्
केवडाकेतकी
गुलाबपाटलम्
गेंदास्‍थलपद्मम्
१० चम्‍पाचम्‍पक:
११ चमेली
१२ जवापुष्‍पजपापुष्‍पम्
१३ जूहीयूथिका
१४ दुपहरियाबन्‍धूक:
१५ नेवारीनवमालिका
१६ बेलामल्लिका
१७ मौलसरीबकुल:
१८ रातरानीरजनीगन्‍धा
१९ हरसिंगारशेफालिका
२० मालतीमालतीपुष्‍पम्

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

संस्‍कृतव्‍याकरणम् (समासप्रकरणम्)

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .