पूर्वरंग: ।।

यन्‍नाट्यवस्‍तुन: पूर्वं रंगविघ्‍नोपशान्‍तये । 
कुशीलवा: प्रकुर्वन्ति पूर्वरंग: स उच्‍यते ।।
।।साहित्‍यदर्पण-6/22।।

   नाटकीयकथाया: अवतारणाया: पूर्वं नटादया: रंगमंचस्‍य विघ्नादयस्‍य प्रशमनं कर्तुं यत्‍किमपि कुर्वन्ति स: पूर्वरंग: उच्‍यते ।

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

अव्यय पदानि ।।