पूर्वरंग: ।।

यन्‍नाट्यवस्‍तुन: पूर्वं रंगविघ्‍नोपशान्‍तये । 
कुशीलवा: प्रकुर्वन्ति पूर्वरंग: स उच्‍यते ।।
।।साहित्‍यदर्पण-6/22।।

   नाटकीयकथाया: अवतारणाया: पूर्वं नटादया: रंगमंचस्‍य विघ्नादयस्‍य प्रशमनं कर्तुं यत्‍किमपि कुर्वन्ति स: पूर्वरंग: उच्‍यते ।

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

अव्यय पदानि ।।

शकुन्‍त: (पक्षिण:) ।।

क्रीड् (खेलना) धातु: - परस्‍मैपदी