उद्घातक: ।।

पदानि त्‍वगतार्थानि तदर्थगतये नरा: 
योजयन्ति पदैरन्‍यै: स उद्घातक उच्‍यते ।। 
।। साहित्‍यदर्पण 6/34 ।।

अप्रतीतार्थकपदानाम् अर्थप्रतीत्‍यर्थं यत्र तेन सहैव अन्‍यानि पदानि अपि योज्‍यन्‍ते तद् ''उद्घातक:' इति कथ्‍यते ।।


इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

अव्यय पदानि ।।

शकुन्‍त: (पक्षिण:) ।।

क्रीड् (खेलना) धातु: - परस्‍मैपदी