श्रीसिद्धपीठ-हनुमानमन्दिरम् - अनिरुद्धनगरम् (अम्‍बेडकरनगरम्)

   महाशिवरात्रिपर्वणि श्रीअनिरुद्धनगरे श्रीहनुमानमन्दिरे श्रीतुलसीरामायणपाठानन्‍तरं हवनादिकं सम्‍पादितम् ।  नातिसमये एव भगवत: श्रीहनुमत: मन्दिरस्‍य वर्णकार्यं सम्‍पादितमासीत् । मन्दिरस्‍य शोभा अवर्णनीया दर्शनीया च वर्तते सम्‍प्रति । दर्शनं क्रियन्‍ताम् । 


इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

फलानि ।।