प्रथमा विभक्तिः

प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ।

  1. प्रातिपदिकस्य अर्थावबोधनार्थं प्रथमा विभक्ति: - राम:, कृष्ण: आदि
  2. लिङ्गबोधनार्थं - तट:, तटी, तटम् ।
  3. परिमाणबोधनार्थं - द्रोणो ब्रीहि: ।
  4. वचनबोधनाय - एकं, द्वे आदि ।
बोधनाय प्रथमा विभक्ते: प्रयोग: क्रियते ।इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

पुष्पाणां नामानि II