संदेश

September, 2018 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

भवनकोशः

सदनम् - घरभवनम् - घरकक्षा – कमराजवनिका - पर्दाकीलः – चटकनीअर्गलम् – अर्गलाअश्मचूर्णम् – सीमेन्टकपाटम् – किवाड़अङ्गणम् - आंगनकाचः – काँचकुट्टिमम् – फर्शखर्परः – खपड़ाखर्परावृत्तम् – खपरैल कागवाक्षः – खिड़कीछदिः – छतभित्तिः - दीवारतृणम् – फूसत्रपुः – टीनत्रपुफलम्- टीन की चद्दरदारूः – लकड़ीनागदन्तः – खूँटीपटलगवाक्षः – रोशनदानप्रकोष्ठः – कक्ष, पोर्चप्रणालिका – नालीप्रलेपः – प्लास्टरप्रकोष्ठः - कमरामहाकक्षः – हाललघुकक्षः – कोठरीलौहफलकम् – लोहे की चद्दरवरण्डः – बरामदास्तम्भः - खम्भा

अन्ननामानि

अन्नम्- अन्नआढ़की- अरहरकलायः- मटरकोद्रवः- कोदोगोधूमः-गेहूँचणकः- चनाचणकचूर्णम्- बेसनचूर्णम्- आँटातिलः - तिलद्विदलम् - दालधान्यम् - धान्य (अन्नसम्पदा)तण्डुलः- चावलब्रीहिः – धानअणुः- बासमती चावलयवनालः – ज्वारप्रियंगुः – बाजरामसूरः – मसूरमाषः – उड़दमिश्रचूर्णम् – मिस्सा आटामुद्गः – मूँगयवः – जौरसवती- रसोईवनमुद्गः- लोबियाशस्यम्- अन्न (खेत में विद्यमान)श्यामाकः – सावांसर्षपः – सरसों