संदेश

October, 2018 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

धातूनां नामानि ।

अभ्रकम्- अभ्रकआयसम्- लोहाइन्द्रनीलः- नीलमकार्तस्वरम्, हाटक- सोनाकांस्यम्- कांसाकांस्यकूटः- कसकूटगन्धकः- गन्धकचन्द्रलौहम्- जर्मन सिल्वरताम्रकम्- ताँबातुत्थाञ्जनम्- तूतियानिष्कलंकायसम्- स्टेनलेस स्टीलपारदः- पारापीतकम्- हरताल
पीतलम्- पीतलपुष्परागः- पुखराजप्रवालम्- मूँगामरतकम्- पन्नामाणिक्यम्- चुन्नीमौक्तिकम्- मोतीयशदम्- जस्तारजतम्- चाँदीवैदूर्यम्- लहसुनियासीसम्- सीसास्फटिका- फिटकरीहीरकः- हीरा

शस्‍त्राणां नामानि ।

शस्‍त्रम् - हथियार
आयुधम् - अस्त्र-शस्‍त्र, आयुध
आयुधागारम् - शास्त्रागार
आहवः- युद्ध
कबन्धः- धड़
करबालिका - गुप्ती
कुन्‍त: - भाला
कारागार:- जेल
धन्विन् – धनुर्धर
प्रहरणम् - शस्त्र
प्रासः - भाला
वर्मन् - कवच
विशिखः - बाण
वैजयन्ती  - पताका
शरव्यम् - लक्ष्य
शल्यम् - बर्छी
सादिन् - घुड़सवार
हस्तिपकः – हाथीवान
कार्मुकम्- धनुष
नाराच: - बाण
कौक्षेयकः - कृपाण
वज्र: - वज्र (गदा)
गदा - गदा
छुरिका - चाकू
जिष्णुः - विजयी
तूणीरः - तूणीर
तोमरः - गँड़ासा
तूणी - तरकस
आग्‍नेयास्‍त्रम् - अग्निबाण
ब्रह्मास्‍त्रम् - अणुबम
पाशुपतास्‍त्रम् - त्रिशूल (मिसाइल)
नारायणास्‍त्रम् - परमाणु बम, महाविनाशक

इति