संस्‍थापकपरिचय:


    संस्‍कृतजगत् एका गैरसर्वकार्यीय (एन.जी.ओ.) संस्‍था अस्ति । अस्‍या: संस्‍थापक: डॉ. विवेकानन्‍द पाण्‍डेयवर्य: अस्ति । संस्‍कृतजगत् गत सप्‍तवर्षेभ्‍य: संस्‍कृतभाषाया: प्रचारप्रसारकार्ये संलग्‍ना संस्‍था अस्ति । अस्‍या: संस्‍थाया: अनौपचारिकनिर्माणं डॉ. विवेकानन्‍दपाण्‍डेय वर्येण 2009 जुलाई मासे कृतमासीत् । अस्‍य पुनर्गठनं, औपचारिकपंजीकरणादिकं च पुन: 2012 दिसम्‍बर मासे कारितम् । संस्‍था सम्‍प्रति उत्‍तरप्रदेशस्‍य केचन् जनपदेषु कार्ये संलग्‍ना । अस्‍या: कार्यकर्तार: नि:स्‍वार्थभावनया अप्रमादेन संलग्‍ना: । 
डॉ. विवेकानन्‍दपाण्‍डेयवय: फैजाबादजनपदस्‍य ईशपुरनामके ग्रामे जन्‍ममलभत् । प्रारम्भिकशिक्षा निकटस्‍थे महबूबगंज आपणे सरस्‍वतीशिशुमन्दिरे, माध्‍यमिकीशिक्षा माध्‍यमिकविद्यालये (महबूबगंज), उच्‍चमाध्‍यमिक, उच्‍चतरमाध्‍यमिक शिक्षा च गोशाईगंज आपणे प्राप्‍य लक्ष्मणपुरं गत: । तत्र लखनउ विश्‍वविद्यालये स्‍नातक, परास्‍नातक च उत्‍तीर्णवान् । अवधविश्‍वविद्यालये शोधकार्ये पंजीकरणं प्राप्‍य 'वैदिक वाड्.मये राष्ट्रिय चेतना' शीर्षके शोधकार्य समापितवान् । सम्‍प्रति एकस्मिन् व्‍यक्तिगतमहाविद्यालये संस्‍कृतविभागस्‍य विभागाध्‍यक्षपदं सुशोभति ।
        महोदय: 2005 तमे ख्रीस्‍ताब्‍दे संस्‍कृतभारती इति संस्‍थाया: सम्‍पर्के आगत: तस्‍या: सक्रियकार्यकर्ता चाभवत् । तेन् एव प्रेरणां प्राप्‍य 2009 ख्रीस्‍ताब्‍दे संस्‍कृतजगत् संस्‍थामारब्‍धवान् । अस्‍या: संस्‍थाया: पूर्वतनं विस्‍तार: तु केवलं अन्‍तर्जाल (इण्‍टरनेट) उपरि एव आसीत् किन्‍तु अनन्‍तरम् अस्‍या: सार्थकता, प्रभावं च दृष्‍ट्वा स्‍थले कार्यमारब्‍धम् । 
       सम्‍प्रति अस्‍या: संस्‍थाया: सहस्राधिककार्यकर्तार: सन्ति विवि‍धेषु प्रदेशेषु । भवान् अपि अस्‍य कार्यकतृत्‍वं स्‍वीकर्तुं शक्‍नोति । अस्‍य कार्यकर्तृत्‍वस्‍य आवेदनशुल्‍कं नैव विद्यते । यदि भवान् संस्‍कृतकार्यं, संस्‍कृताय च जीवनार्पणमिच्‍छति चेत् अस्‍माभि: सह आगत्‍य संस्‍कृतजगत् परिवारस्‍य सदस्‍यतां वहतु । संस्‍कृतसेवा च करोतु । 
        जयतु संस्‍कृतम्


My Google Profile

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

फलानि ।।