संदेश

यत्ननिरूपणम् ।।

उच्चारणस्थानानि ।।

सवर्णसंज्ञासूत्रम् ।।

अनुनासिकसंज्ञासूत्रम् ।।

उदात्तानुदात्तस्वरितसंज्ञासूत्रम् ।।

ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञासूत्रम् ।।