मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ।।

गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् ॥ मम तापमप…

श्री कृष्णाष्टकम् ।।

भजे व्रजैकमण्डनं, समस्तपापखण्डनम् । स्वभक्तचित्तरञ्जनं, सदैव नन्दनन्दनम् ।।…

श्री गोपालसहस्रनाम ।।

कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्ष:स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौत्तिकं करतले वेणुं …

भाषायां समासस्य उपयोगिता

भाषायां समासस्य अतीवोपयोगिता वर्तते । पाणिनीयव्याकरणप्रक्रियायाः महत्वपूर्णाङ्…

श्री भगवतीपुष्पाञ्जलिस्तोत्रम् ।।

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधि…

श्री शिव अमोघकवचम् ।।

|| शिव-अमोघकवचम् || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ अस्य श्री शिवकवचस्तोत्रमहामन्त…

गोपीगीतम् ।।

॥ गोपीगीतम् ॥ ।। गोप्य ऊचुः ।। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा…

समासशक्तौ जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्था वृत्तिविचारः

परार्थस्याभिव्यक्तिः वृत्या भवति अतः कथितं ‘परार्थाभिधानं वृत्तिः’ सा च वृत्तिर…

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला