आत्मीयमित्राणि,

विश्वसंस्कृतपुस्तकमेलायाः विषये भारते सर्वत्र कुतुहलम् अस्ति।
कीदृशः अयं कार्यक्रमः भविष्यति? के अस्य विशेषाः? के मान्यवराः अत्र समायास्यन्ति? इत्यादिविषये सर्वेऽपि विज्ञातुम् उत्सुकाः।
संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयमन्त्रिमहोदयात् यत् इ-पत्रं मया प्राप्तं तस्मिन् कार्यक्रमस्य सम्पूर्णा समयसासिणी एव दत्ता आसीत्।
सेयम् समयसारिणी मया इह भवतां कृते यथावत् प्रस्तूयते-
विस्तरस्तु उपरि दत्त जालपुटे द्रष्टव्यः। इति शिवम् ।।


टिप्‍पणी

नया पेज पुराने