संस्‍कृतप्रशिक्षणस्‍य यावन्‍त: अपि अध्‍याया: सन्ति तेषां संस्‍कृतजगत: अधिकारिवर्गै: पीडीएफ पुनश्‍च वर्ड इति ग्रथनं कृतमस्ति  ।  तानि ग्रथनानि अत्र दीयन्‍ते  ।
  भवन्‍त: स्‍वसंगणके तलपूर्तिं कृत्‍वा एतेषां ग्रथनानां गृहे अभ्‍यासं कर्तुं शक्‍नुवन्ति  ।  एतेषां क्रमश: निच्चै: ग्रथनश्रृखला दत्‍तमस्ति  ।  कृपया तलपूर्तिं कुर्वन्‍तु  । 

माहेश्‍वरसूत्राणि
                                            तलपूरयतु
कारकविभक्तिश्‍च 
                                            तलपूरयतु
वर्तमानकालस्‍य अनिश्चित्वाक्‍यानि 
                                            तलपूरयतु 
वर्तमानकालस्‍य अनिश्चित्वाक्‍यानि 2
                                            तलपूरयतु
 वर्तमानकालस्‍य प्रगतिशीलानि वाक्‍यानि 
                                            तलपूरयतु
 वर्तमानकालस्‍य प्रगतिशीलानि वाक्‍यानि 2
                                            तलपूरयतु
 अस्‍तु तर्हि तलपूर्तिं कृत्‍वा लाभ: स्वीकुर्वन्‍तु  । 


संस्‍कृतजगत्

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने