मित्राणि 
भाषजालचालकेषु एकस्‍य नूतनजालचालकस्‍य सम्‍प्रति प्रवेश: जातरस्ति ।  एष: चालक: अस्ति आईबीबो जालचालक: ।  भवन्‍त: जानियु: कदाचित् , आईबीबो एकं सन्‍देशपृष्‍ठमस्ति जालपृष्‍ठस्‍य ।  एतेन पृष्‍ठमाध्‍यमेन भवन्‍त: कुत्रचितदपि सम्‍पूर्णे भारते संन्‍देशं प्रेषितुं शक्‍नुवन्ति । 

अनेन एव सम्‍प्रति जालचालकमपि  प्रकाशितमस्ति यत् निश्‍चयेन सर्वेषां कृते बहूपयोगि: अस्ति ।  मया अस्‍य प्रयोग: प्रारब्‍ध: ।  प्रथमसंस्‍करणे केचन् दोषा: सन्ति किन्‍तु तथापि जालचालकेषु एष: अन्‍यतम: एव । 

अस्‍तु तर्हि एतस्‍य अपि प्रयोग: कुर्वन्‍तु 
सम्‍भवत: भवन्‍त: सन्‍तुष्‍टा: भवन्‍तु । 

एष: जालचालक: तलपूरितुम् अत्र नोदयतु 

आईबीबो जालचालक:

संस्‍कृतजगत्

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने