नोकिया पी.सी.सूट, ओवीआई स्‍टोर मृदुवसनयो: नूतनं संस्‍करणम् - New Version Of Nokia PC Suit and OVI Store.


           बान्‍धवा: 
नोकिया पी.सी.सूट मृदुवसनस्‍य नूतनं संस्‍करणं सम्‍प्रति उपलब्‍धमस्ति ।  एतत् तलपूरितुं अध: प्रदत्‍तश्रृंखलाया: उपरि नोदनं करोतु । ओ.वी.आई. सूट मृदुवसनस्‍य अपि नूतनं संस्‍करणम् आगतमस्ति । 
एतत् तलपूरयितुंम् अध: दत्‍तश्रृंखलाया: नोदनं करोतु । 


टिप्पणियाँ