गतलेखे समासस्‍य भेदानां विषये पठितवन्‍त: वयम् ।  सम्‍प्रति उपभेदानां विषये अपि पठिष्‍याम: । 

समासा: द्विधा 

1- केवलसमास: ।
2- विशेषसमास: ।

केवलसमास: - तत्‍पुरुषादिसंज्ञाविनिर्मुक्‍त: समाससंज्ञामात्रयुक्‍त: केवलसमास: । 

विशेषसमास: - विशेषसमास: चतुर्धा -

अव्‍ययीभाव समास: - प्राय: पूर्वपदार्थप्रधान: अव्‍ययीभाव: । 
अव्‍ययीभावसमास:  त्रयस्त्रिंशद्धा । किन्‍तु मुख्‍या: सन्ति द्वादशद्धा एव । एतेषामेव अत्र परिचयं दद्म: ।

समीपार्थक:                            अभावार्थक:
योग्‍यतार्थक:,                         वीप्‍सार्थक:,
पदार्थानतिवृत्‍यर्थक:               मर्यादार्थक: 
अभिविध्‍यर्थक:                      आभिमुख्‍यार्थक: 
मात्रार्थक:                               अवधारणार्थक: 
पारेशब्‍दयुक्‍त:                        मध्‍येशबदयुक्‍त:


2- तत्‍पुरुष समास: - प्राय: उत्‍तरपदार्थप्रधान: तत्‍पुरुष: ।
 तत्‍पुरुष: चतुर्द्धा । एतेषां चतुर्णामपि पुन: इतोपि उपभेदा: ।

सामान्‍य: तत्‍पुरुष: 
सामान्‍य: तत्‍पुरुष: सप्‍तधा ।

प्रथमा तत्‍पुरूष:                      द्वितीया तत्‍पुरूष:
तृतीया तत्‍पुरूष:                     चतुर्थी तत्‍पुरूष:
पंचमी तत्‍पुरूष:                      षष्‍ठी तत्‍पुरूष:
सप्‍तमी तत्‍पुरूष: 

कर्मधारय: समास: 
कर्मधारयसमास: अपि तत्‍पुरुषस्‍यैव एक: अन्‍य: भेद: ।  कर्मधारयसमास: नवधा ।

विशेषणपूर्वपद:                       विशेषणोत्‍तरपद: 
विशेषणोभयपद:                      उपमानपूर्वपद: 
उपमानोत्‍तरपद:                      अवधारणापूर्वपद:
सम्‍भावनापूर्वपद:                     मध्‍यमपदलोप: 
मयूरव्‍यंसकादि: 

द्विगु: समास: 
द्विगुसमास: अपि तत्‍पुरुषस्‍यैव भेद: ।  एष: त्रिधा ।

समाहारद्विगु:                         तत्रितार्थद्विगु: 
उत्‍तरपदद्विगु: 


नंयप्रभृतय: समास: (नंय स्‍थाने चवर्गस्‍य अंतिम: वर्ण लगिष्‍यति किन्‍तु सम्‍भवत: देवनागर्यां नोपलब्‍ध: )

नंयतत्‍पु:षस्‍य पंचभेदा: सन्ति

नंयसमास:                             कुसमास: 
गतिसमास:                           प्रादिसमास: 
उपपदसमास:3- बहुब्रीहि समास: - प्राय: अन्‍यपदार्थप्रधान: बहुब्रीहि:। 
 बहुब्रीहि समास:द्विधा भवति । 

सामान्‍य: बहुब्रीहि:
सामान्‍य: बहुव्रीहि: षोढा भ‍वति ।

द्वितीयार्थबहुव्रीहि:                   तृतीयार्थबहुव्रीहि: 
चतुर्थ्‍यर्थबहुव्रीहि:                      पंचम्‍यर्थबहुव्रीहि: 
षष्‍ठ्यर्थबहुव्रीहि:                       सप्‍तम्‍यर्थबहुव्रीहि:

विशेष: बहुब्रीहि:
विशेषबहुव्रीहि: नवधा भवति ।

व्‍यधिकरण:                              संख्‍योत्‍तरपद: 
संख्‍योभयपद:                           सहपूर्वपद: 
व्‍यतिहारलक्षण:                        दिगन्‍तराललक्षण: 
नंयबहुव्रीहि:                              प्रादिबहुव्रीहि: 
उपमानपूर्वपद:

4-द्वन्‍द्व समास: - प्राय: उभयपदार्थप्रधान: द्वन्‍द्व: ।
द्वन्‍द्व समास: द्विधा ।  एतयो: द्वयो: समासयो: पुन: भेदद्वय: क्रमश: । 

इतरेतर: द्वन्‍द्व: 
इतरेतर द्वन्‍द्व: अपि द्विधा भवति । 

द्विपदद्वन्‍द्व:                      बहुपदद्वन्‍द्व: 

समाहार: द्वन्‍द्व:  
समाहारद्वन्‍द्व: अपि द्विधा भवति । 

समाहार:                              नित्‍यसमाहार:  


एते  सन्ति समासस्‍य भेदोपभेदा: ।  अग्रिमलेखे एतेषां क्रमश: एकैकं कृत्‍वा व्‍याख्‍याप्रयोगश्‍च करिष्‍याम: । 
तावत् नमो नम: 

-: संस्‍कृतजगत्  :-

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने