ह्य: सायंकाले बहराइचत: 6 जना: आगच्‍छन्‍त: आसन् अम्‍बेडकरनगरस्‍य कृते ।  तेषु एक: वृद्ध: तस्‍य द्वौ पुत्रौ, एका बधू, एका लघ्‍वी नात्री अथ च एक: अन्‍य: तेषां ग्रामवासी एव आसीत् ।  ते स्‍वइण्डिगोकारयानात् आगच्‍छन्‍त: आसन् ।
      सम्‍भवत: तेषां मृत्‍यु: एव आसीत् यत् एकं ट्रकयानं तेषां यानस्‍योपरि आरोहितम् ।  तेन साक्षात् ते सर्वे मृता: ।  सूचनाप्राप्ति: पर्यन्‍तं तेषां शवानां शवविच्‍छेदनप्रकिया चलति स्‍म ।  शवविच्‍छेदनानन्‍तरं तेषां शरीराणि गृहं प्राप्‍नुयु: ।
     ईश्‍वर: तेषां आत्‍मानां शान्ति: दद्यात् ।

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने