श्री रामलीला- अनिरूद्धनगरं बेनीपुर ( सीता स्‍वयंवर)      अनिरुद्धनगरे क्रीडिता रामलीला सम्‍प्रति समाप्‍ता अस्ति ।  तस्‍य कानिचन् चित्राणि पूर्वमेव प्रकाशितानि सन्ति ।  द्वौ चलचित्रौ अपि प्रकाशितौ ।  तस्मिन् एव क्रमेण एतत् सीतास्‍वयंबर इति चलचित्रं प्रकाश्यते ।
      पश्‍यन्‍तु, आनन्‍दं च स्‍वीकुर्वन्‍तु ।


टिप्पणियाँ