नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते
मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ।।

सरलार्थः - भगवतः नीलकण्ठस्य ताण्डवे मदजलेन पूरितः सन् गभीरः ध्वनिमानः गणेशः मृदघõवदाचरति ।  तस्मै गणेशाय नमः ।

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने