बान्‍धवा:
संस्‍कृतजगत् निबन्‍धप्रतियोगिताया: आवेदनपत्रं सम्‍प्रति आवेदनाय उपलब्‍धमस्ति ।  भवन्‍त: यथाशक्‍यम् अस्‍यां प्रतियोगितायां भागं वहन्‍तु ।  आवेदनपत्रस्‍य समर्पणस्‍य अन्तिमदिनांक: 15 दिसम्‍बर इति अस्ति ।  तत: पूर्वं आवेदनपत्रं पूरयित्वा समर्पयन्‍तु ।
15 दिसम्‍बर त: परम् आवेदनपत्रं कर्तुं शक्‍यं न भविष्‍यति ।  तदारभ्‍य केवलं ये जना: आवेदनं कृतवन्‍त: सन्ति ते लेखान् लिखित्‍वा प्रेषितुं शक्‍यन्‍ते 30 दिसम्‍बर पर्यन्‍तम् ।  इत्‍युक्‍ते आवेदनस्‍य अन्तिमदिनांक: 15 दिसम्‍बर अस्ति पुनश्‍च लेखसमर्पणस्‍य अंतिमदिनांक: 30 दिसम्‍बर अस्ति ।  अस्‍माकं निर्णय:, विजितस्‍य घोष: च 15 जनवरी पर्यन्‍तं करिष्‍यते ।

अस्‍तु तर्हि यथाशक्‍यम् आवेदनं कुर्वन्‍तु सर्वे ।

भवदीय: 
संस्‍कृतजगत् 
-->

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने