अश्‍वघोषस्‍य बुद्धचरिते (12/33) "पंचपर्वाSSविद्या" इति वार्षगण्‍यस्‍य कथनमुद्धृतमस्ति ।  अनेन प्रतीयते यत् वार्षगण्‍य: अश्‍वघोषादपि प्राचीन: आसीत् ।  केचन मन्‍यन्‍ते यत् वार्षगण्‍य: एव विन्‍ध्‍यवास इति आसीत् किन्‍तु अतिप्रामाणिकं न सिद्धमेतत् ।  अतएव विद्वान्‍स: अत्रापि मतैक्‍यं स्‍थापयितुं न शक्‍तवन्‍त: सन्ति ।
 -->

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने