February, 2014 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

आचार्य पाणिनि:

पाणिनि: - पितृपरम्‍परया प्राप्‍त: । (पणिन् + इञ् + पणिन) माता - दाक्षी सर्…

अष्‍टशाब्दिका: ।।

इन्‍द्रश्‍चन्‍द्र: काशकृत्‍स्‍नाSपिशला शाकटायन:   पाणिन्‍यमरजैनेन्‍द्रा: जयन…

व्‍याकरणपरम्‍परा ।।

ब्रह्मा बृहस्‍पतये प्राेवाच, बृहस्‍पतिरिन्‍द्राय, इन्‍द्रो भारद्वाजाय, भारद्वा…

दशवैयाकरणा: ।।

पाणिनिपूर्ववर्ती दशवैयाकरणा: येषां नामानि पाणिन्‍या अष्‍टाध्‍याय्यां गृहीतमस्ति…

व्याकरणमाहात्म्यम् ।।

यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्  ब्रह्मायाः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम् । य…

राजहंस ।

राजहंसास्तु ते चंचुचरणैर्लोहितैः सिताः – अमरकोश इति

शुद्धोच्चारण माहात्म्यम् ।।

मन्त्रोहीनः स्वरतोवर्णतो वा मिथ्यप्रयुक्तो न तमर्थमाह  स वाग्वज्रो यजमानं ह…

सप्त कुलपर्वताः ।।

महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते क…

दिग्गजाः ।

ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोSञ्जनः । पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्ग…

षड्गुणाः ।

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्च षण्णां भग इतीरणा ।…

चक्रवर्तिसम्राटलक्षणम् ।

अतिरिक्‍त: करो यस्‍य ग्रथितांगुलिको मृदु: । चापांकुशांकित: सोSपि चक्रवर्ती भ…

तथापि पठ् व्याकरणम् ।।

यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् । स्वजनः श्वजनः मा भूत् सकलः शकलः …

उत त्वः पश्यन् ।

उत त्वः पश्यन्नददर्शवाचमुतत्वः श्रृण्वन्नश्रृणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं …

महोदेवो मर्त्याम् आविवेश ।।

चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो…

मुखं व्याकरणम् ।

मुखं व्याकरणं तस्य ज्योतिषं नेत्रमुच्यते । निरुक्तं श्रोत्रमुदि्दष्टं छन्दसा…

वेदाड्。गाध्ययनमाहात्म्यम् ।

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोSथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्र…

शब्दानुशासनम्

वि + आड्。+ कृ + ल्युट् = व्याकरणम् व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अने…

दशावतारः ।।

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोSथ वामनः । रामो रामश्च कृष्णश्च बौद्धः कल्किः…

षोडश संस्काराः ।।

१– गर्भाधानम् २– पुंसवनम् ३– सीमन्तः ४– जातकर्म ५– नामकरणम् ६– कर्णवेधः ७…

त्रयः आगमाः ।।

आगमेषु त्रयः प्रकारः निम्नोक्तः – १– शैवागमाः २– वैष्णवागमाः ३– शाक्तागमाः …

चत्वारः आश्रमाः ।।

१– ब्रह्मचर्यम् (ब्रह्मचर्याश्रमः) २– गार्हस्थ्यम् (गृहस्थाश्रमः) ३– वानप्रस्…

पुरुषार्थचतुष्टय ।।

१– धर्म २– अर्थ ३– काम ४– मोक्ष च एते पुरुषार्थचतुष्टय इति उच्यन्ते ।।

पंचोपचारः (पंच उपचारः) ।।

पूजायां पंचोपचारः सुपरिचितशब्दः । पंचोपचार इत्यस्मिन् निम्नवस्तूनि परिगण्यन्ते …

सप्त चिरजीविनः ।।

अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः  कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः …

सप्तर्षिः (सप्त ऋषिः) ।।

कश्यपोSत्रिः भरद्वाजः विश्वामित्रोSथ गौतमः । जमदग्निः वशिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स…

पंचायतनपूजायां पूज्यदेवाः

पंचायतनपूजायां ये पंच देवाः पूज्यन्ते ते सन्ति – १– सूर्यः २– गणपतिः ३– अम्…

षड् दर्शनानि (नास्तिक) ।।

नास्तिक इत्‍युक्‍ते ये वेदप्रामाण्‍यं नैव अंगीकुर्वन्ति । एतेषां संख्‍या मुख्‍य…

षड् दर्शनानि (आस्तिक) ।।

आस्तिक ते उच्यन्ते ये वेदप्रामाण्यम् स्वीकुर्वन्ति । तदनुसारं षड् आस्तिकदर्शनान…

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला