१– ब्रह्मचर्यम् (ब्रह्मचर्याश्रमः)
२– गार्हस्थ्यम् (गृहस्थाश्रमः)
३– वानप्रस्थः (वानप्रस्थाश्रमः)
४– सन्यासः  (सन्यासाश्रमः) 
                चेति चत्वारः आश्रमः आश्रमव्यवस्थायाम् ।

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने