सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः ।
स्वपदानि च वर्ण्‍यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।। 

भाष्यम् शास्त्रीय व्याख्यानग्रन्थाः ।।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने