अदिते: 12 पुत्रा: एव द्वादशादित्‍या: इति उच्‍यन्‍ते । शास्‍त्रोक्‍तम् एतेषां नामानि अत्र दीयन्‍ते ।
द्वादश आदित्‍य

विवस्‍वान्‍नर्यमा पूषा त्‍वष्‍टाSथ सविता भग: । 
धाता विधाता वरुणो मित्रशक्र: उरुक्रम: ।। 
 1. विवस्‍वान् 
 2. अर्यमा 
 3. पूषा 
 4. त्‍वष्‍टा 
 5. सविता 
 6. भग: 
 7. धाता 
 8. विधाता 
 9. वरुण: 
 10. मित्र: 
 11. शक्र: (इन्‍द्र:)
 12. उरुक्रम: 

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने