खरो विवारा: श्‍वासा अघोषाश्‍च ।  
हश: संवारा नादा घोषाश्‍च ।।
वर्गाणां प्रथम-तृतीय-पंचमा यणश्‍चाल्‍पप्राणा: ।
वर्गाणां द्वितीय-चतुर्थौ शलश्‍च महाप्राणा: ।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने