नानाकार्यवशाद् यस्‍या दूरदेशं गत: पति: । 
सा मनोभव-दु:खार्ता भवेत्‍प्रोषितभर्तृका ।।
।।साहित्‍यदर्पण 3/84।। 

गृहस्‍थधर्मस्‍य विविधेषु कार्येषु लग्‍न: यस्‍या: पति: दूरदेशं गत:, सा कामपीडिता नायिका पोषितभर्तृका इति कथ्‍यते ।।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने