पदानि त्‍वगतार्थानि तदर्थगतये नरा: 
योजयन्ति पदैरन्‍यै: स उद्घातक उच्‍यते ।। 
।। साहित्‍यदर्पण 6/34 ।।

अप्रतीतार्थकपदानाम् अर्थप्रतीत्‍यर्थं यत्र तेन सहैव अन्‍यानि पदानि अपि योज्‍यन्‍ते तद् ''उद्घातक:' इति कथ्‍यते ।।


इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने