February, 2015 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

श्रीसिद्धपीठ-हनुमानमन्दिरम् - अनिरुद्धनगरम् (अम्‍बेडकरनगरम्)

महाशिवरात्रिपर्वणि श्रीअनिरुद्धनगरे श्रीहनुमानमन्दिरे श्रीतुलसीरामायणपाठान…

गोपीगीतम्

गोप्य ऊचुः . जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः      श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि . दय…

विमर्शसन्धि:

यत्र मुख्‍यफलोपाय उद्भिन्‍नो गर्भतो*धिक: शापाद्यै: सान्‍तरायश्‍च स विमर्श…

गर्भसन्धि:

फलप्रधानोपायस्‍य प्रागुद्भिन्‍नस्‍य किंचन । गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्‍वेष…

प्रतिमुखसन्धि:

फलप्रधानोपायस्‍य मुखसन्धिनिवेशिन: लक्ष्‍यालक्ष्‍य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं …

मुखसन्धि:

यत्र बीजसमुत्‍पत्तिर्नानार्थ-रस-सम्‍भवा । प्रारम्‍भेण समायुक्‍ता तन्‍मुख…

सन्धि:

''अवान्‍तरैकार्थसम्‍बन्‍ध: संधिरेकान्‍वये सति'' ।। 6/75 ए…

फलागम

सावस्‍था फलयोग: स्‍याद्य: समग्रफलोदय: ।।6/73 यत्र सम्‍पूर्णं प्राप्‍यते …

नियताप्ति:

अपायाभावत: प्राप्तिर्नियताप्तिस्‍तु निश्चिता ।।6/72 अपायस्‍य (विघ्‍नस्‍य…

प्रप्‍त्‍याशा

अपायाभावत: प्राप्तिर्नियताप्तिस्‍तु निश्चिता ।। 6/72 यत्र प्राप्‍ते: आशा,…

यत्‍न:

प्रयत्‍नस्‍तु फलावाप्‍तौ व्‍यापारो*तित्‍वरान्वित: ।। 6/72 फलप्राप्‍त्‍यर…

आरम्‍भ:

भवेदारम्‍भ औत्‍सुक्‍यं यन्मुख्यफलसिद्धये ।। 6/71 मुख्‍यफलस्‍य सिद्ध्यर्थं …

वाक्‍यनिर्माणे आवश्‍यकता ।।

गत अभ्‍यासे वयं दृष्‍टवन्‍त: वाक्‍यस्‍य निर्माणं कथं भवति । इत्‍यपि ज्ञात…

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला