अक्तूबर, 2016 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

कृत्‍यानां कर्तरि वा ..... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - कृत्‍यानां कर्तरि वा ।। 2/3/71 ।।  कृत्‍य- प्रत्‍ययानां योगे…

अकेनोर्भविष्‍यदाधमर्ण्‍ययो: .... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - अकेनोर्भविष्‍यदाधमर्ण्‍ययो: ।। 2/3/70 ।। भविष्‍यत् इति अर्थे…

कमेरनिषेध: .... वार्तिकम् ।।

वार्तिकम् - कमेरनिषेध: ।। उक-प्रत्‍ययान्‍त कम् धातुना सह षष्‍ठी विभक्‍…

न लोकाव्‍ययनिष्‍ठाखलर्थतृनाम् ... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् -न लोकाव्‍ययनिष्‍ठाखलर्थतृनाम् ।। 2/3/69 ।।  ल (लकारस्‍य स्‍था…

स्‍त्रीप्रत्‍यययोरकाराकारयो...... - वार्तिकम् (षष्‍ठी विभक्ति:) ।।

वार्तिकम् - स्‍त्रीप्रत्‍यययोरकाराकारयोर्नायं नियम: ।। स्‍त्रीप्रत्‍यय…

अधिकरणवाचिनश्‍च - षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - अधिकरणवाचिनश्‍च ।। 2/3/68 ।। अधिकरणवाचक क्‍त प्रत्‍ययस्‍य यो…

क्‍तस्‍य च वर्तमाने .... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - क्‍तस्‍य च वर्तमाने ।। 2/3/67 ।।  वर्तमानार्थे सति क्‍त प्रत…

उभयप्राप्‍तौ कर्मणि .... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - उभयप्राप्‍तौ कर्मणि ।। 2/3/66 ।। कृत्-प्रत्‍ययान्‍तस्‍य योगे…

कर्तृकर्मणो: कृति - षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम्- कर्तृकर्मणो: कृति ।। 2/3/65 ।। कृत् - प्रत्‍ययान्‍त शब्‍दानां …

कृत्‍वोSर्थप्रयोगे... षष्ठी विभक्तिः ||

सूत्रम् - कृत्‍वोSर्थप्रयोगे कालेSधिकरणे ।। 2/3/64 ।।       कृत्‍वसुच्…

प्रेष्‍यब्रुवोर्हविषो ... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - प्रेष्‍यब्रुवोर्हविषो देवतासम्‍प्रदाने ।। 2/3/61 ।। प्रेष्‍य…

विभाषोपसर्गे - षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - विभाषोपसर्गे ।। 2/3/59 ।। उपसर्ग सहितं दिव् धातु: यदि द्यूता…

दिवस्‍तदर्थस्‍य - षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - दिवस्‍तदर्थस्‍य ।। 2/3/58 ।। द्यूतम्, क्रयणं-विक्रयणम् इत्‍य…

व्यवहृपणोः समर्थयोः - षष्‍ठी विभक्तिः ।।

सूत्रम् – व्यवहृपणोः समर्थयोः ।। २ ⁄ ३ ⁄  ५७ ।। समानार्थी व्यवहृ‚ पण् च…

जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां。。 - षष्ठी विभक्तिः ।।

सूत्रम् – जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम् ।। २ ⁄ ३ ⁄ ५६ ।। हिंसार्थ …

आशिषि नाथः – षष्ठी विभक्तिः ।।

सूत्रम् – आशिषि नाथः ।।२ ⁄ ३ ⁄ ५५ ।। ʺआशीर्वादʺ अर्थे ʺनाथ्ʺ धातुना सह …

रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः - षष्ठी विभक्तिः ।।

सूत्रम् – रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ।। २⁄३⁄५४ ।। ʺज्वरिʺ धातुं विहा…

कृञ: प्रतियत्ने - षष्‍ठी विभक्तिः ||

कृञ: प्रतियत्ने ।। २/३/५३ कृ धातोः कर्मणि सम्‍बन्‍धमात्रस्‍य विवक्षाय…

अधीगर्थदेयेशां ... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - अधीगर्थदयेशां कर्मणि ।। 2-3-52 ।। अधि इ (इक् स्‍मरणे), अन्‍य…

ज्ञोSविदर्थस्य करणे 。。 षष्ठी विभक्तिः ।।

सूत्रम् – ज्ञोSविदर्थस्य करणे (०२⁄ ०३⁄ ५१) ।। ʺज्ञाʺ धातुः यदा अविदर…

दूरान्तिकार्थै: .... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - दूरान्तिकार्थै:षष्‍ठ्यन्‍यतरस्‍याम् (2/3/34)  'दूरम्'…

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला